Verksamheten

Arbetssätt & pedagogisk inriktning

I Familjedaghemmet Fågelboet, utmanas barnens kreativitet och fantasi. Miljön är föränderlig och levande utifrån barnens intressen och behov.

Leken, lusten och barnens trygghet, ges stort utrymme i verksamheten. Vi uppmuntrar, stöttar och följer barnens utveckling utifrån sina egna förutsättningar, både enskilt och i grupp.

Att ha modet att upptäcka och utmana nya idéer och tankar, ger barnen självförtroende, självkänsla, trygghet och glädje. Att barnen ska får känslan av att lyckas, är en av grunderna till allt lärande och leken med andra barn, är grunden för att barnen ska utvecklas i det sociala samspelet!

Barnen utvecklas genom stimulans inom olika områden, så som bild och form, sång och musik, drama, rytmik och rörelse, samtal kring böcker, teknik, natur och olika miljöer.

Projektarbete är också en viktig del i verksamheten, barnen får möjlighet att fördjupa sig i ett utforskande och öppet arbetssätt som inte har någon färdig och förbestämt slutmål.

Det finns alltid en tanke bakom det vi gör och barnen har stort inflytande i innehållet under dagen.

Familjedaghemmet Fågelboet har ett samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet och certifikat på ”Skogsmulle i förskolan”. Det innebär SkoSkogsmulleverksamhet i samarbete med Friluftsfrämjandetgsmulleverksamhet som introducerar naturen som en aktivitet, utifrån barnens intresse och erfarenhet. Grundpelaren inom pedagogiken är att barnen ges förutsättning att leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och med glädje få uppleva, stimulerar nyfikenhet, självkänslan och ger förståelse. Naturen bidrar också till fysisk och motorisk utveckling. Barnen får med sig viktiga kunskaper och ett positivt förhållningssätt kring natur och miljö som de bär med sig vidare i livet!

I den dagliga verksamheten, uppmuntras barnen till ett hållbart ekologiskt förhållningssätt och hur olika kretslopp fungerar. Under sommarhalvåret är barnen delaktiga i trädgårdslandet, från sådd till skörd!

Fågelboet står för en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla ska känna sig välkomna och bli väl bemötta. Att de får vara som de är och få möjlighet att utveckla sin personlighet. Känna trygghet och tillit till sin egen förmåga. Atmosfären är tillmötesgående, positiv och lyhörd. Vi som arbetar här ansvarar för våra handlingar och att likabehandlingsplaner följs Familjedaghemmet värnar om den lilla gruppen, där barnen kan utvecklas individuellt och lära efter sin egen takt och förmåga. Vi utgår alltid efter barnens bästa och är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Fågelboets vision är att alla 5-åringar som lämnar Fågelboet, ska ha modet att upptäcka, våga utmana nya idéer och tankar, har tillit till sin egen förmåga. Har självförtroende, självkänsla, är självständiga, trygga och har glädje. Att de har en grund i social kompetens, ett vårdat språk, har omtanke om andra och ett positivt bemötande. Att de har grundläggande kunskaper och ett positivt förhållningssätt kring vår natur och miljö.

Till grund för verksamheten ligger Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg samt läroplanen för förskolan, som är vägledande i Familjedaghemmet Fågelboet.